Sloepen-Lunch® is een handelsnaam van PUR-SER, Dorpsstraat 118, 1393 NK Nigtevecht.

Artikel 1 Algemeen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten met betrekking tot verkoop en levering van goederen, het (doen) verrichten van diensten zoals onder andere het verzorgen en aan boord brengen van maaltijden als ontbijt, lunches en overige catering, of evenementen dit in de ruimste zin des woord.

Artikel 2 Prijzen
Prijzen staan aangegeven op de website of offerte en zijn ondervoorbehoud van wijziging. Sloepen-Lunch®  behoudt zich het recht voor om, indien zich tijdens de overeenkomst prijsverhogingen mochten voordoen, bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot, verhoging van accijnzen, prijzen van grondstoffen, loonkosten, huren en andere aan derden te betalen kosten ect., deze verhogingen zonder voorafgaande berichtgeving aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 3 Betaling
Tenzij anders overeengekomen vindt betaling als volgt plaats: 50 % van de afgesproken prijs 4 weken voor geplande datum. Restant  factuurbedrag 2 weken voor geplande datum of  direct contant bij levering aan boord. Berekening van (sterke) drank, extra’s, etc. Direct bij levering, alleen contante betaling. Bij niet-tijdige betaling is cliënt, zonder dat een ingebrekestelling of aanmaning nodig is direct een opeisbare rente van een procent per maand verschuldigd of – indien hoger – de wettelijke rente. Een gedeelte van een maand geldt in dit verband als een hele maand.
Sloepen-Lunch® mag voorts de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, ontbinden, zulks onverminderd haar recht op financiële schadevergoeding. Alle kosten, die voor Sloepen-Lunch® verbonden zijn aan de inning van wat cliënt aan Sloepen-Lunch® verschuldigd is komt voor rekening van cliënt. Verrekening met tegenvordering is niet toegestaan behoudens voor zover de betreffende tegenvordering uitdrukkelijk door Sloepen-Lunch® is erkend dan wel in rechte onherroepelijk is vastgesteld.

Artikel 4 Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot 6 weken voor de overééngekomen datum 20% van het notabedrag,
met een minimum van € 45,40.Bij annulering tot 6 en 4 weken voor de overeengekomen datum 50% van het notabedrag. Bij annulering tussen 4 weken en 5 dagen voor de overeengekomen datum 75% van het notabedrag. Bij annulering van 5 dagen tot en met één dag van te voren 90% van het notabedrag. Vindt de opzegging op de overeengekomen dag plaats dag dan geldt het gehele notabedrag.

Artikel 5 Vergunningen
Indien op locatie, voor uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke vergunningen of toestemming van een derde nodig is, draagt cliënt, tijdig en voor zijn eigen rekening zorg, voor de verkrijging van deze vergunningen en/of toestemming. Cliënt zal Sloepen-Lunch® hierover schriftelijk informeren Het niet verkrijgen van de vereiste vergunning of toestemming(en) komt geheel voor rekening en risico van de cliënt.

Artikel 6 Groepsgrootte
Het aan het Sloepen-Lunch® in de bevestiging genoemde aantal personen dient als uitgangspunt voor de facturatie. Wijzigingen in het aantal personen/dagen/maaltijden mogen tot 3 werkdagen voor uitvoering van de overeenkomst schriftelijk worden doorgegeven.

Artikel 7 Materiaal
De gebruikte materialen, anders dan eventuele disposable materialen als, maar niet beperkt tot glazen, schalen en andere materialen van Sloepen-Lunch® blijven ten alle tijden het eigendom van Sloepen-Lunch® Eventuele schade of manco’s aan materiaal, servies, glaswerk als gevolg van onevenredig zwaar (mis-)gebruik kan door Sloepen-Lunch® worden doorbelast aan eindgebruiker.

Artikel 8 Overmacht
In het geval van overmacht heeft Sloepen-Lunch® het recht, na kennisgeving aan de cliënt, haar verplichting tot uitvoering van een overeenkomst, voor zover niet uitgevoerd, geheel of gedeeltelijk te annuleren, zonder dat daartoe enige rechterlijke tussenkomst vereist zal zijn. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn: Het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook der instanties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst; Belemmerde overheidsbepalingen- of verzoeken; Onrusten; Stakingen; Storingen inde geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water- en energieleveringen; Brand of ongevallen; Extreme weersomstandigheden; Inbraak; Beslaglegging van welke soort en om welke reden dan ook; Iedere storing in de geregelde productie; Alsook iedere andere niet tot de normale handelsrisico´s te rekenen gebeurtenis.

Artikel 9 Aansprakelijkheid
Sloepen-Lunch® is uitsluitend aansprakelijk voor eventuele schade, voor zover deze direct is toe te rekenen aan Sloepen-Lunch® terwijl een eventuele schadevergoeding gemaximeerd is tot 50% van de overeengekomen afname prijs en Sloepen-Lunch® nimmer aansprakelijk zal worden gesteld voor gevolgschade. Sloepen-Lunch®is in geen geval aansprakelijk voor diefstal en/of vermissing van persoonlijke eigendommen.  Sloepen-Lunch® gaat ervan uit dat de catering op de dag van levering wordt genuttigd. Sloepen-Lunch®is niet aansprakelijk wanneer de maaltijd op een later tijdstip wordt genuttigd en hier op welke manier dan ook klachten uit voortkomen

Artikel 10 Weigering cq. beëindiging orders en/of opdrachten
Sloepen-Lunch®behoudt zich het recht voor orders c.q. opdrachten waarvan de inhoud in strijd is met enige wettelijke of ander van overheidswege gegeven bepaling, te weigeren of te beëindigen, ook indien de order en/of opdracht reeds mocht zijn bevestigd dan wel met de uitvoering van de order en/of opdracht mocht zijn begonnen. Sloepen-Lunch®  ten alle tijden het recht orders c.q. opdrachten, waarvan de inhoud naar haar oordeel in strijd is met de goede naam of met de belangen van Sloepen-Lunch® te weigeren of de order en/of opdracht, waarvan de uitvoering al was begonnen, (onmiddellijk) te beëindigen, voor zover dit zich op een later tijdstip manifesteert. Sloepen-Lunch® heeft het recht – in geval van toepasselijkheid van bovenstaande – op volledige van reeds door de voorbereiding en uitvoering van de order en/of opdracht gemaakte kosten en is alsdan evenmin aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het niet uitvoeren c.q. (voortijdig) beëindigen van de order en/of opdracht.

Artikel 11 Toepasselijk recht
Op de door Sloepen-Lunch® aangegane overeenkomsten en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.